Јавни позив за пружање обуке у области контролинга на подручју Републике Српске


29.06.2024.


Развојна агенција Републике Српске (Агенција), у складу са Стратегијом развоја малих и средњих предузећа Републике Српске 2022 – 2027. године и Програмом рада са финансијским планом Развојне агенције Републике Српске за 2024. годину, а у оквиру Европске мреже предузетништва, расписује

Јавни позив за пружање обуке у области контролинга на подручју Републике Српске

Контролинг је водећа њемачкa методологија управљања предузећем којом се прикупљају пословне информације неопходне руководиоцима за доношење квалитетних пословних одлука (израда буџета, стратешко планирање, обрачун трошкова и учинака, интерно информисање и извјештавање, планирање инвестирања и дезинвестирања, анализирање пословања предузећа, увођења електронске обраде података, посебна истраживања и сл.).

Циљ обуке је да полазници стекну основна знања из области контролинга и овладају алатима и техникама које ће практично примјенити у свом раду и у раду предузећа.

Обука ће обухватити сљедеће области:

 • Колбов циклус учења,
 • Фасилитација,
 • Дизајнирање обуке тренера,
 • Основе контролинга,
 • Специфични алати контролинга,
 • Животни циклус производа,
 • Анализа конкуренције,
 • Benchmarking шаблони,
 • Спознаја слабости предузећа,
 • BCG матрица,
 • ABC анализа,
 • Израда „onePage“ извјештаја,
 • Управљање извјештајима,
 • Генерисање извјештаја из ексела,
 • Управљање радним тимовима.

Обука обухвата теоријски и практични дио.

КОРИСТ ЗА ПОЛАЗНИКА ОБУКЕ

 • Полазници добијају систематичан преглед битних задатака контролинга,
 • Полазници усвајају појмове контролинга и уче радити са контролинг алатима,
 • Завршавањем обуке стичу потребна знања и компетенције из контролинга која су им потребна за рад са руководиоцима у предузећу,
 • Висока оријентација према корисницима и примјери из свакодневног рада у предузећу осигуравају практичну корист за полазнике обуке,
 • Полазници стичу основна стручна и методичка знања за развој мјера за остваривање циљева предузећа, документовање пословања, те корекцију грешака у пословању.

Специфични циљ / циљеви и очекивани резултати

Као резултат рада контролинга очекује се давање стручних и аргументованих мишљења, препорука и закључака, тј. пружање превентивних и корективних информација с циљем да се менаџмент упозна с текућом проблематиком пословања, као и с могућим будућим ризицима и ефектима потенцијалних пословних одлука.

УСЛОВИ ЗА ПРИЈАВУ

 • Завршен факултет друштвеног смјера (пожељно економски факултет), или факултет техничког смјера,
 • Познавање процеса у предузећу (производни, подржавајући, контролни или мјерни процеси),
 • Познавање финансија и планирања пословања на годишњем нивоу,
 • Пожељно предзнање из консултантског или тренерског посла (кандидати који испуњавају овај услов имаће предност),
 • Попуњена Изјава о пристанку предузећа у којем ће се практично проводити стечена знања,
 • Попуњен Упитник о анализи потреба за пословном функцијом контролинга у предузећу.

Агенција ће одбацити пријаву уколико током процеса оцјене и селекције утврди да је Подносилац пријаве:

 • у сукобу интереса,
 • дао лажне информације.

НАПОМЕНА:

 • Право учешћа на Јавном позиву немају кандидати који су у претходним годинама присуствовали предметним обукама, док ће приликом избора предузећа предност имати она предузећа у којима нису пружене услуге контролинга у претходном периоду.
 • На Јавни позив се може пријавити само једна особа испред једног предузећа.

 

ИЗДАВАЊЕ СЕРТИФИКАТА

Полазници добијају сертификат о завршеној обуци који издаје Развојна агенција Републике Српске и овлаштени ICV InternationalControllingAssociation (Међународно удружење за контролинг) тренер.

Напомена:

* Обука ће се изводити према ICV InternationalControllingAssociation (Међународно удружење за контролинг) методологији.

** Одабрани полазник неће добити горе назначени сертификат уколико се током провођења обуке утврди да је дао лажне информације или није обезбиједио предузеће у којем ће током обуке практично примијенити стечена знања.

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА ОБУКЕ

Обуке ће се одржавати у Бањој Луци у периоду од јула до октобра мјесеца 2024. године.

Обуке почињу у 10.00 часова, а завршавају се у 16.00 часова.

Крајњи рок за завршетак обуке је 31.10.2024. године.

НАПОМЕНА:

Обуке могу бити организоване путем електронских средстава комуникације, а зависно од ситуације изазване вирусом корона SARS-CoV-2 и COVID 19 болести, те обавезних мјера које се предузимају у циљу спречавања њиховог ширења и заштите становништва.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА                                         

Подносилац пријаве доставља сљедећа документа:

 1. попуњену пријаву,
 2. биографију на српском језику,
 3. доказ о завршеном факултету (овјерена копија дипломе),
 4. потврде или други докази о завршеном консултантском/тренерском послу,
 5. валидан доказ о пристанку предузећа да ће бити партнер у увођењу контролинга.
 6. упитник о анализи потреба за пословном функцијом контролинга у предузећу

Агенција задржава право да, уколико је потребно, затражи додатну документацију од Подносиоца пријаве.

 

ТРОШКОВИ ОБУКЕ

Трошкове обуке сноси Агенција, док ће трошкове смјештаја и превоза сносити полазник обуке.

Трошкове материјала потребних за обуку ће сносити полазници обуке.

Агенција ће са изабраним кандидатима склопити споразум о провођењу обуке, а са предложеним предузећима уговор о пружању услуга контролинга. Ове услуге су за предузеће бесплатне.

ОЦЈЕНА И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА

Након провјере испуњености формалних услова пријаве, Комисија за евалуацију формирана у Агенцији врши оцјену и избор кандидата према сљедећим критеријумима:

 1. Искуство кандидата, (могући број бодова од 1 до 10);
 2. Успјешност у пословању предузећа у којем ће се проводити услуге контролинга, (могући број бодова од 1 до 10);
 3. Очекивани утицај обуке на перформансе предузећа, (могући број бодова од 1 до 10).

Да би кандидат стекао услове за присуство на обуци неопходно је да му Комисија, на основу горе наведених услова, додјели минимално у просјеку 25 бодова.

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Пријаву са пратећом документацијом потребно је доставити најкасније до 10.06.2024. године, путем електронске поште, скенирану у ПДФ формату, на имејл адресу: een@rars-msp.org, са назнаком: Пријава на Јавни позив за пружање обуке у области контролинга на подручју Републике Српске.

За детаљније информације можете се обратити Агенцији на електронску адресу: een@rars-msp.org или на број телефона: 051/247-516.

ПРИЛОГ:

https://www.rars-msp.org/wp-content/uploads/2024/05/

https://www.rars-msp.org/wp-content/uploads/2024/05/

https://www.rars-msp.org/wp-content/uploads/2024/05/

https://www.rars-msp.org/wp-content/uploads/2024/05/

...