ТРЕЋА ЈАВНА ЛИЦИТАЦИЈА - продаја моторних возила и осталих покретних ствари


16.07.2017.


На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“, број  97/16), члана 44. Статута општине Језеро ( „Службени гласник општине Језеро“, број 2/05), и Одлуке Скупштине општине Језеро којом је одобрено расходовање, отпис и продаја путем лицитације моторних возила и осталих покретних ствари ( „Службени гласник општине Језеро“, број 4/17), начелник општине Језеро објављује

 

О Г Л А С

О продаји моторних возила и осталих покретних ствари путем јавне лицитације

 

 

 1. ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ОГЛАСА :
 • Продаја моторних возила и покретних ствари у власништву општине Језеро путем јавне лицитације.

 

 1. ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ
 • Општина Језеро продаје моторна возила и покретне ствари како слиједи :

 

 

А) Возило : „Daewoo Lanos“- путничко возило, година производње 2000, број шасије „ KLATF69YEYB552208“, 1498 m3-бензин, ...................................................... 1 комад

Почетна цијена ................................................................................900,00 КМ

 

Б) Теретно возило ФАП 13 СК-А, неисправно и некомплетно 

почетна цијена ................................................................550,00 КМ

 

В) Теретно возило ФАП 1921БК, број шасије 1124227, број мотора 2Ф132Б169377, година производње 1990,.................................................................................... 1 комад,

Почетна цијена ....................................................................................................3 800,00 КМ.

 

Г) Возило: Путничко возило "Пежо" тип 405- глд караван, година производње 1990.

Почетна цијена ............................................................................................ 250,00 КМ

 

 

 1. ВРИЈЕМЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ
 • Јавна лицитација ће се обавити усменим надметањем дана, 21. 07. 2017. године са почетком у 10 часова у просторијама Административне службе општине Језеро.
 • Аконтација за учешће на лицитацији износи 10 % од почетне цијене моторног возила које се жели купити. Уплата се врши на жиро – рачун продавца, општина Језеро број  551 019 000 056 3202 који је отворен код „Uni Credit banke“ филијала Шипово, уплате вршити са сврхом дознаке : уплата аконтације за лицитацију ( навести за које возило или предмет), или да се аконтација уплати на благајни општине Језеро.

 

 1. РОК ЗА ПРИЈАВУ
 • Пријаве за учешће на лицитацији са доказом о уплати аконтације подносе се путем поште на адресу општина Језеро, улица 21. Новембра бб, или предајом на писарници административне службе општине Језеро у затвореним ковертама са назнаком „Пријава на јавну лицитацију за продају моторних возила са назнаком редног броја возила за које се подноси пријава“.
 • Понуде се примају до 21. 07. 2017. године.

 

 1. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
 • По извршеној лицитацији у року од 15 дана сачиниће се купопродајни уговор са купцем за моторно возило и остале покретне ствари које су предмет продаје, када ће се извршити и уплата цјелокупне купопродајне цијене. Уплаћена аконтација се урачунава у купопродајну цијену.

 

 1. ВРИЈЕМЕ И НАЧИН ПРЕДАЈЕ У ПОСЈЕД
 • Моторно возило и остале покретне ствари ће се предати у посјед купцу по закључењу купопродајног уговора и прилагања доказа о уплати купопродајне цијене цијене у цјелости.

 

 1. УСЛОВИ РАЗМАТРАЊА ПОНУДЕ
 • Да би се пријаве могле разматрати по расписаној лицитацији потребно је да пристигну најмање три понуде са приложеним доказом о уплати аконтације на име учешћа.

Моторна возила и покретне ствари се погледати сваког радног дана у времену од 8 до 13 часова, контакт особа је Драган Стругаловић, број тел – 065- 993-058

Оглас за продају моторних возила и осталих покретних ствари објавиће се у дневном листу „Глас Српске“ и огласној табли општине Језеро.

У случају да прва лицитација не успије, друга лицитација ће се одржати 21. 07. 2017. године, а ако не успије друга лицитација, трећа лицитација ће се одржати дана 28. 07. 2017. године.