ОБАВЈЕШТЕЊЕ


04.12.2020.


ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Општинска управа Општине Језеро - Реферат за урбанизам, грађевинарство, екологију, туризам и културу обавјештава заинтересовану јавност о поднесеном Захтјеву за издавање еколошке дозволе за експлоатацију техничко-грађевинског камена бијелог мермера на лежишту "Мајдан" општине Мркоњић Град и Језеро, површине 2,6 ха, поднесеном од стране "РУДНИК БОКСИТА" д.о.о. Мркоњић Град, а достављеном овом органу од стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију, актом бр; 15.04-96-122/20 од 27.11.2020.године, те је исти од стране овог органа запримљен дана 04.12.2020. године.

На основу члана 39. и члана 88. Закона о заштити животне средине Републике Српске ("Склужбени гласник РС", број 71/12, 79/15 и 70/20) овај орган ће обезбиједити заинтересованој јавности бесплатан увид у захтјев за издавање еколошке дозволе и приложену документацију од дана објављивања обавјештења на огласној таблии званичној интернет страници Општине Језеро.

Заинтересована јавност може у року од 30 дана од дана објављивања обавјештења поднијети надлежном органу мишљење о захтјеву и приложеној документацији у писаној форми.

Доступну документацију можете погледати кликом на сљедећим линковима: 

  https://file:///F:/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B0/Dokazi%20za%20izdavanje%20ekolo%C5%A1ke%20dozvole_Majdan.pdf

https://file:///F:/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B0/Plan%20upravljanja%20otpadom.pdf