23. сједница Скупштине општине Језеро


22.03.2024.


Данас, 22.03.2024. године са почетком у 9.00 часова, одржана је 23. сједница Скупштине општине Језеро у скупштинској сали општине Језеро.

Од укупно 13 одборника, 12 је било присутно, испуњен је кворум за одржавање сједнице.

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Разматрање и усвајање приједлога Закључка о усвајању Извода из записника са 22. сједнице Скупштине општине Језеро;
Извјестилац: Предсједник Скупштине општине
ЗА: 8 ПРОТИВ: УЗДРЖАН:4

2. Разматрање и усвајање приједлога Закључка о усвајању Извјештаја о раду Скупштине општине за 2023. годину;
Извјестилац: Предсједник Скупштине општине Језеро
ЗА:8 ПРОТИВ: УЗДРЖАН:4

3. Разматрање и усвајање приједлога Закључка о усвајању Плана рада начелника и Општинске управе општине Језеро за 2024. годину;
Извјестилац: Начелник општине
ЗА: 8 ПРОТИВ: УЗДРЖАН:4

4. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о прихватању трансфера Министарства рада и борачко инвалидске заштите Републике Српске додијељеног општини Језеро;
Извјестилац: Начелник општине
ЗА: 11 ПРОТИВ: УЗДРЖАН:1

5. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о прихватању трансфера Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске додијељеног општини Језеро;
Извјестилац: Начелник општине
ЗА:10 ПРОТИВ: УЗДРЖАН:2

6. Разматрање и усвајање приједлога Закључка о усвајању Извјештаја о раду ЈКП „Комунално Језеро Плива" д.о.о. Језеро
Извјестилац: Надзорни одбор ЈКП „Комунално Језеро Плива" д.о.о. Језеро
ЗА: 8 ПРОТИВ: УЗДРЖАН:4

7. Разматрање и усвајање приједлога Закључка о прихватању Информације о раду Правобранилаштва Републике Српске – Сједиште замјеника Бања Лука за 2023. годину;
Извјестилац: Правобранилаштво Републике Српске – Сједиште замјеника Бања Лука
ЗА: 11 ПРОТИВ: УЗДРЖАН:1

8. Разматрање и усвајање приједлога Закључка о прихватању Информације о раду Основне школе „Вук Караџић" Језеро у школској 2022/2023 години;
Извјестилац: Директор ЈУ ОШ „Вук Караџић" Језеро
ЗА:12 ПРОТИВ: УЗДРЖАН:

9. Разматрање и усвајање приједлога Закључка о прихватању Информације о стању и могућностима развоја пољопривредне производње на подручју општине Језеро и усвајање Програма прољетне сјетве за 2024. годину;
Извјестилац: Стручни сарадник за пољопривреду, шумарство, водопривреду и екологију
ЗА: 12 ПРОТИВ: УЗДРЖАН:

10. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о усвајању Програма заједничке комуналне потрошње на подручју општине Језеро за 2024. годину;
Извјестилац: Виши стручни сарадник за урбанизам и грађевинарство
ЗА: 10 ПРОТИВ: УЗДРЖАН:2

11. Разматрање и усвајање приједлога одлуке о усвајању Програма одржавања локалних и некатегорисаних путева за 2024. годину на подручју општине Језеро;
Извјестилац: Служба за урбанизам и просторно планирање, комуналне послове
ЗА: 11 ПРОТИВ: УЗДРЖАН:1

12. Разматрање и усвајање приједлога Закључка о прихватању Информације о раду Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове, Подручна канцеларија Језеро за 2023. годину;
Извјестилац: Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове, Подручна јединица Шипово
ЗА: 12 ПРОТИВ: УЗДРЖАН:

13. Разматрање и усвајање приједлога Закључка о усвајању Програма културних активности на подручју општине Језеро за 2024. годину са финансијским планом.
Извјестилац: Начелник општине
ЗА: 11 ПРОТИВ: УЗДРЖАН:1

14. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о давању овлашћења начелнику општине за вршење радњи у сврху остваривања свих припадајућих потраживања општине Језеро по основу ненаплаћених непореских прихода;
Извјестилац: Начелник општине
ЗА: 8 ПРОТИВ: УЗДРЖАН:4

15. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о давању овлашћења начелнику општине за испитивање могућности аплицирања и аплицирање на пројекте према Саудијском развојном фонду;
Извјестилац: Начелник општине
ЗА: 8 ПРОТИВ: 1 УЗДРЖАН:3

16. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о расписивању Јавног огласа за именовање једног члана Општинске изборне комисије Језеро;
Извјестилац: Предсједник Скупштине општине
ЗА: 11 ПРОТИВ: УЗДРЖАН:1

17. Разматрање и усвајање приједлога Рјешења о именовању Комисије за спровођење поступка по Јавном конкурсу за именовање једног члана Општинске изборне комисије Језеро;
Извјестилац: Предсједник Скупштине општине Језеро
ЗА:11 ПРОТИВ: УЗДРЖАН:1

18. Одлука о прихватању донације од општине Сусами из Јапана;
Извјестилац: Начелник општине
ЗА:11 ПРОТИВ: УЗДРЖАН:1
19.Текућа питања.