Objavljen javni poziv domaćinstvima za ugradnju solarnih panela


16.08.2022.


Objavljen javni poziv domaćinstvima za ugradnju solarnih panela 

Elektroprivreda Republike Srpske objavila je danas javni poziv za učešće u projektu ugradnje solarnih panela na krovove domaćinstava u sistemu kupac-proizvođač /prozjumer/.
Programom energetske održivosti domaćinstava u prvoj fazi će biti obuhvaćeno 50.000 domaćinstava u Republici Srpskoj, tačnije 50.000 fotonaponskih sistema instalisane snage od tri do sedam kilovata.

Predviđeno je da se krajnjim kupcima omogući da lakše dođu do statusa kupca-proizvođača na način da im bude ponuđeno da se na krovne površine njihovih stambenih objekata, koji su već priključeni na elektrodistributivnu mrežu, instaliraju fotonaponski sistemi za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe.

U pozivu se navodi da kupac-proizvođač električne energije iz obnovljivih izvora označava krajnjeg kupca koji djeluje u okviru svojih prostorija smještenih unutar ograničenih područja i koji proizvodi električnu energiju iz obnovljivih izvora za vlastitu potrošnju, odnosno koji može skladištiti ili prodavati struju proizvedenu iz obnovljivih izvora energije koju je sam proizveo, pri čemu za kupce koji ne pripadaju kategoriji domaćinstva te aktivnosti ne predstavljaju njihovu glavnu komercijalnu ili profesionalnu djelatnost.

Kako je navedeno, osnovni uslovi krajnjih kupaca iz kategorije domaćinstva za učešće u Programu su da objekat na kome se gradi elektrana mora da posjeduje građevinsku dozvolu i da krajnji kupac ima godišnju potrošnju u periodu april 2021-mart 2022. godina veću od 3.000 kilovat-časova.

Između ostalog, uslovi su da objekti moraju biti sa kosom krovnom površinom koja je predviđena za postavljanje fotonaponskog sistema, sa orijentacijom ka jugu i/ili jugoistoku i/ili jugozapadu, pod uglom koji je jednak ili veći od 10 stepeni, te objekti sa trofaznim priključkom na elektrodistributivnu mrežu.

Dodatni uslov za učešće u Programu je da krovne površine objekta ne smiju da budu u sjenci drugih susjednih objekata, drveća i slično.

- Pravo na učešće imaju kupci koji su izmirili obaveze prema javnom snabdjevaču za preuzetu električnu energiju u skladu sa ugovorom o snabdijevanju zaključno sa računom za juni - saopšteno je iz Elektroprivrede Republike Srpske.

Krajnji kupac iz kategorije domaćinstva moći će da se prijavi za učešće u Programu na 45 šaltera Direkcije za javno snabdijevanje električnom energijom kupaca u Republici Srpskoj u okviru "ERS" na teritoriji cijele Republike Srpske popunjavanjem prijavnog lista, uz koji je neophodno dostaviti i odgovarajuću dokumentaciju.

Prijavljivanje za učešće u Programu počinje danom objavljivanja javnog poziva, a rok za podnošenje prijava je 30 kalendarskih dana od dana objavljivanja.

Da bi krajnji kupac iz kategorije domaćinstava učestvovao u Programu neophodno je da na šalterima javnog snabdijevanja popuni prijavni list i priloži sljedeću dokumentaciju, u originalu ili ovjerenoj kopiji: kućnu listu. potvrdu o primanjima po članu domaćinstva. potvrdu Zavoda za zapošljavanje ukoliko je član domaćinstva nezaposlen, građevinsku dozvolu za objekat na kojem se planira graditi elektrana, saglasnost suvlasnika u slučaju da objekat na kome se gradi elektrana nije vlasništva "jedan kroz jedan".

Iz Elektroprivrede su naveli da se broj bodova može ostvariti na osnovu sljedećih kriterijuma: prosječna mjesečna primanja po članu domaćinstva /prednost imaju korisnici sa manjim primanjima po članu domaćinstva/ - maksimalno 70 bodova, ukupno ostvarena godišnja potrošnja od aprila 2021. do marta ove godine /prednost imaju korisnici sa većom potrošnjom električne energije/ – maksimalno 20 bodova, te da je vlasnik brojila nezaposlen ili penzioner sa penzijom nižom od prosječne - maksimalno 10 bodova.

Nakon provjere pristiglih prijava, Elektroprivreda Republike Srpske će informisati kandidate koji će imati mogućnost učešća u Programu i sa svima pojedinačno zaključiti ugovor o regulisanju međusobnih odnosa za izgradnju i korištenje fotonaponskih sistema na njihovim objektima.

Javni poziv je objavljen na oglasnoj tabli ERS-a, internet stranici ovog preduzeća i putem medija.

Sve informacije u vezi sa ovim programom mogu se dobiti na mejl adresu solardomacinstva@ers.ba, ili na brojeve telefona 059/279-819 i 059/279-866.